Cenník

24.01.2011 22:31

Cenník služieb

Ceny úradných prekladov

bežný termín (2-5 dní)

€19,92/NS*

do 48 hodín €23,90/NS
do 24 hodín €27,90/NS
každý ďalší exemplár úradného prekladu 

€2,66

* Cena úradného prekladu je stanovená podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách,  náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a účtuje sa na základe skutočného rozsahu preloženého textu, meraného v normostranách – NS (formát A4 – 1800 znakov vrátane medzier).

Ceny dokladov k prihláseniu motorového vozidla

Technický preukaz 15,00 EUR

Odhláška - certifikát vlastníctva 12,00 EUR

Faktúra 12,00 EUR