Doc. PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, CSc.

úradná (súdna) prekladateľka, zapísaná do zoznamu Ministerstva spravodlivosti SR

pod č. 970577

Výpis zo Zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti SR

 

taliansky jazyk - slovenský jazyk a späť

Preklad úradne overených textov z oblasti: právo a súdnictvo SR, Talianska  a EÚ,

administratíva, diplomacia, politika EÚ, kultúrne stratégie EÚ, školstvo a veda EÚ, žurnalistika,

obchod, finančníctvo-bankovníctvo,

doklady o vzdelaní, rodné a sobášne listy,výpisy z registra trestov,

čiastočne technika, technická a automobilová dokumentácia, spoločenské vedy,

výpisy z obchodného registra

Tlmočenie: simultánne a konzekutívne, konferenčné tlmočenie

Oblasti: politika, zahraničné vzťahy, história,  kultúra, spoločenské vedy, školstvo a vzdelávanie

Doležité!

Fakturácia

V zmysle zákona  č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch a  vystavujem vyúčtovania, ktoré sú riadnym daňovým dokladom. Účtujem podľa Vyhlášky 565/2008 Zb.z.

Nie som platcom DPH.